Realizmi socialist në sistemin letrar shqiptar

Realizmi socialist në sistemin letrar shqiptar

850 L

Objekt kërkimi në këtë sprovë është qëmtimi sa më i detajuar i evoluimit të sistemit letrar shqiptar..